Kandinsky College Locatie Molenhoek

Regelingen

Klachtenregeling

Het Kandinsky College wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten in een uitnodigend klimaat. We werken daar hard aan.
Maar bij het samenwerken van mensen, kan er ook wel eens wat mis gaan. Meestal wordt dat met een goed gesprek opgelost, soms met tussenkomst van de schoolleiding of één van de leerlingbegeleiders of vertrouwenspersonen van de school.

Waar dat incidenteel niet lukt, kunnen ouders, leerlingen en ook medewerkers van de school gebruik maken van hun klachtrecht. In een klachtenregeling heeft de school daarvoor regels opgesteld. Om te waarborgen dat een klacht serieus en vertrouwelijk wordt behandeld, is de school aangesloten bij een regionale bovenschoolse klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zonodig advies over te treffen maatregelen.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien.

Hier vindt U de klachtenregeling en het klachtmeldingsformulier van de Scholengroep Rijk van Nijmegen.

Verzuimprotocol

In het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs zijn de afspraken en verwachtingen over de samenwerking vastgelegd tussen de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeenten en de in het convenant genoemde besturen Voortgezet Onderwijs.